მე-2-ე დონის მე-14-ე გაკვეთილი

გაკვეთილში შეისწავლით ნაცვალსახელის _ себя გამოყენებას, მნიშვნელობასა და ბრუნვას. საშინაო დავალება 1. დაისწავლეთ ქვემოთ მოცემული ფრაზები. 

он работает над собой - ის თავის თავზე მუშაობს

быть самим собой - იყო ის, რაც ხარ

думать только о себе - მარტო საკუთარ თავზე ფიქრი. (მაგ. Он думает только о себе - ის მარტო თავის თავზე ფიქრობს)

взять себя в руки - თავის ხელში აყვანა. 

выходить/ выйти из себя - მდგომარეობიდან, წყობიდან გამოსვლა

чувствовать себя (как? როგორ? მაგალითად: плохо - ცუდად, хорошо - კარგად) - თავი იგრძნო (ცუდად, კარგად და ა.შ.)

давать / дать себе слово - თავს დაპირდე, სიტყვა მისცე

покончить с собой - თავის მოკვლა

следить за собой - თავის მოვლა 

читать про себя -  შენთვის გულში, ჩუმად კითხვა

читать вслух - ხმამაღლა კითხვა

ничего себе! - კაი რა! უყურე ამას! ნახე! (დაახლოებით ამ შინაარსის გაკვირვების, ემოციის გამომხატველი ფრაზაა.) 

на себя посмотри! - შენ თავს შეხედე! (იგულისხმება ვთქვათ რას გავხარ, ან შენ თვითონ როგორ იქცევი)


საშინაო დავალება 2. ჩასვით წერტილების ადგილებში უკუქცევითი ნაცვალსახელი себя. 

1. Этот певец пишет тексты для своих песен и часто поёт в них ... .

2. У тебя есть  ...  наличные. 

3. Она всегда думает ... . Егоистка!

4. Извините, декан ... в кабинете?

5. Он очень любит рассказывать ... . 

6. Борис пригласил нас ... на день рождения. 

7.  Мы идём в другой ресторан, возьми вещи ... . 

8. Здесь очень темно, я не вижу ... в зеркале. 

9. Она очень одинокая и покупает ...  цветы сама. 

10. Вчера Катя и Олег ссорились . Олег вышел ...  и сказал Кате много неприятных слов. 

11. _ Я так устала! больше не могу так много работать! 

     _ Возьми ... в руки! Все люди работают пять дней в неделю, не только ты. 


საშინაო დავალება 3. აბრუნეთ ნაცვალსახელი себя.


საშინაო დავალება 4. მოცემულ ფრაზებს მიუწერეთ სინონიმები ნაცვალსახელ себя-თი გამოხატული. 

 Читать молча, не вслух (იკითხო ჩუმად, არა ხმამაღლა) –

 Проявлять выдержку, терпение (გამოავლინო თავდაჭერილობა-თავშეკავება, მოთმინება) –

 Лишаться самообладания (დაკარგო თავის ფლობა) – 

 Стать замкнутым, необщительным (გახდე ჩაკეტილი, არაკონრაქტური) –

 Плохо выглядеть, находиться в душевном, нервном расстройстве (გამოიყურებოდე ცუდად, იმყოფებოდე განერვიულებულ მდგომარეობაში) –


როგორ უნდა გაგეკეთებინათ საშინაო დავალება 2. 

როგორ უნდა გაგეკეთებინათ საშინაო დავალება 3

როგორ უნდა გაგეკეთებინათ საშინაო დავალება 4 


 

დაბრუნება ჩამონათვალში 2-1

დაბრუნება ჩამონათვალში 2-2


დაბრუნება 1 ეტაპის ჩამონათვალში

 

uCoz